Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

     W dniu 24.01.2015 r. na Walnym Zebraniu Sympatyków Pierwszego Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego  został powołany Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Gdański w Gdańsku.          W oparciu o statutowe zadania Związek pragnie krzewić w społeczeństwie pomorskim patriotyczne idee, związane z historią Polski, a w szczególności historią naszego Grodu.   Będąc dumni z dokonań pokoleń naszych dziadów i ojców pragniemy współtworzyć wraz z organizacjami kombatanckimi właściwy obraz naszej historii. Nasze działania są w sposób szczególny ukierunkowane na propagowanie wiedzy       o ideach, myślach  i czynach Marszalka Polski Józefa Piłsudskiego. Stanowią one jest główne przesłanie naszej działalności. Pragniemy w tej materii nawiązać ścisłą współpracę z wszystkim podmiotami mającymi wspólnego patrona, jakim jest Marszałek Józef Piłsudski.  
        W oparciu o ordynację wyborczą Związku – Walne Zebranie wybrało Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP TP JP w Gdańsku  w składzie:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tadeusz Pluta   - Prezes Zarządu Okręgu

Andrzej Adamczyk   -Vice Prezes Zarządu Okręgu

Dariusz Różycki   -Vice Prezes Zarządu Okręgu

Maciej Żakiewicz  - Sekretarz Zarządu

Lidia Bona - Skarbnik Okręgu


         Umocowanie prawne Okręgu Gdańskiego zostało potwierdzone Uchwałą Zarządu Krajowego ZP RP z dnia 31.01.2015 r. oraz nadaniem Aktu Powołania Okręgu Gdańskiego w Gdańsku.                                                                                                     
         Okręg Gdański ZP RP liczy na dzień 31.07.2015 r. 49 członków.  
         Gdańska siedziba Związku Piłsudczyków   RP mieści się w życzliwym nam Zespole Szkół tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 w Gdańsku, Spadkobierczyni tradycji przedwojennego Gimnazjum Macierzy Polskiej im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku.                                                                                                                                                                                         
         Na mocy decyzji Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Biskupa Józefa Guzdka – Kapelanem Okręgu Gdańskiego został mianowany Ksiądz kmdr  por. Sławomir Pałka. Na podstawie Uchwały Zarządu Krajowego. W dowód uznania  za wkład w krzewieniu na terenie Gdańska  pamięci i zasług  Pierwszego Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego i jego Legionów – gdańscy członkowie Związku  Piłsudczyków zostali uhonorowani  awansami na stopnie oficerskie ZP RP.</p>                                                                                                                        

- w dniu 18 marca 2015 roku w IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Gdyni odbyło się organizacyjne zebranie na którym nadano stopnie oficerskie  -płk ZP RP Tadeusz Pluta, ppłk ZP RP Zenon Glapiak, ppłk ZP RP Czesław Skonka,              

- w dniu 18 kwietnia.2015, na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 w Gdańsku odbyło się Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków w Gdańsku. Jednym z głównych punktów  przyjętego programu było wręczenie Aktów Mianowania na stopnie oficerskie Związku Piłsudczyków członkom Zarządu Okręgu – płk ZP RP Ksiądz  Kapelan Sławomir Pałka , ppłk ZP RP Andrzej Adamczyk,  ppłk ZP RP Dariusz Różycki.        W dniu tym omówiono Plan Zamierzeń na rok 2015.Ważnym i uroczystym momentem Zebrania było podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Zarządem Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków w Gdańsku a Strzeleckim Oddziałem Piechoty Morskiej - JS 3132 ZSR. Bierzemy czynny udział w Uroczystościach rocznicowo – historycznymi organizowanych przez władze administracyjno – wojskowe Gdańska jak i inicjujemy na szereg przedsięwzięć wynikających z przyjętego planu działań.  Zaliczają się do nich m.in.: - nawiązanej współpracy   z organizacjami kombatanckimi, związkowymi i społecznymi.     
        Do najważniejszych zaliczamy organizację wspólnie z Dowództwem Garnizonu Gdańskiego Wojska Polskiego uroczystości poświęconych 95 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo –Historycznej poświęconej temu wydarzeniu. W przygotowaniu Konferencji w sposób szczególny zaangażowani byli członkowie Zarządu Okręgu Gdańskiego oraz koledzy skupieni w naszej Komisji Historycznej pod przewodnictwem Sekretarza Okręgu Gdańskiego kol. Macieja Żakiewicza. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, której zadaniem będzie utworzenie Izby Pamięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Gdańsku. Podobną współpracę zamierzamy nawiązać z Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku. Ważnym zadaniem  jest rozwijanie współpracy ze środowiskiem szkolnym oraz harcerstwem w kierunku rozwijania wiedzy historycznej wśród młodzieży. W zakresie tym aktywnie uczestniczą środowiska skupione w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich  w Gdańsku. Cieszymy się ze zrozumienia naszego posłania jakie nas otacza z różnych instytucji i środowisk W sposób szczególny widzimy to na przykładzie Europejskiego Centrum Solidarności,   Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego oraz innych.                                                                                                                                                                                              

Tadeusz Zbigniew Pluta 

Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego

Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku  

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.